Thành tích CBGVNV

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

 1. Năng lực của cán bộ quản lý
 2. Trình độ đào tạo của: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng

+ Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm

+ Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính

+ Quản lý nhà nước: Chứng chỉ quản lý giáo dục.

+ Số năm dạy học: 7 năm, số năm quản lý: 19 năm.

Phó hiệu trưởng 1

+ Trình độ đào tạo:  Đại học sư phạm

+ Quản lý nhà nước: Chứng chỉ quản lý giáo dục.

+ Số năm dạy học: 10 năm, số năm quản lý: 12 năm.

Phó hiệu trưởng 2

+ Trình độ đào tạo:  Đại học sư phạm

+ Lý luận chính trị: Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính

+ Quản lý nhà nước: Chứng chỉ quản lý giáo dục.

+ Số năm dạy học: 6 năm, số năm quản lý: 6 năm.

 1. Đánh giá hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm được đánh giá theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Kết quả đánh giá hằng năm đều đạt mức xuất sắc. Có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trường học theo Điều lệ trường tiểu học; có sức khoẻ tốt. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học theo đúng chức năng, quyền hạn đã được quy định.

 1. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên, nhân viên
 2. a. Số lượng và trình độ đào tạo

 

Số lượng và trình độ Tổng số Trình độ đào tạo Nữ Dân tộc Chế độ lao động
Trên chuẩn Chuẩn Dưới chuẩn Biên chế Hợp đồng
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ% Số lượng Tỉ lệ%
1. Tổng số giáo viên 29 23 79,31 6 20,69     26 13 28 1
Chia ra Tiểu học 24 21 72,41 3 10,34 23 12 24
Thể dục 1 1 3,45 1 1
Âm nhạc 1 1 3,45 1 1 1
Mĩ thuật 1 1 3,45 1 1
Tiếng Anh 1 1 3,45 1 1 1
2. TPT Đội 1     1 3,45     1   1  

Đảm bảo đủ số lượng giáo viên để dạy các môn học bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bình quân 1,5 giáo viên/lớp; Ngoài ra trường có dạy thêm môn tự chọn là Tiếng Anh và tiến tới dạy tin học ( dự kiến vào kì 2 năm học 2016-2017)

Trường có 1 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiểu học được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh.

 1. Giáo viên của trường có trình độ chuẩn và trên chuẩn 100%, giáo viên trên chuẩn đạt 79,31% ;
 2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng: nhà trường có quy hoạch xây dựng đội ngũ, kế hoạch bồi dưỡng để tất cả giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo; từng giáo viên có kế hoạch và thực hiện tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có 31/31 cán bộ, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyện, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả: 100% hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thười xuyên, trong đó có xếp loại giỏi 9 người, đạt 29%, khá 22 người, đạt 71%.
 3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên
 4. Hàng năm có 100% giáo viên được đánh giá từ khá trở lên theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
 5. Toàn trường có 26/29 giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp (đạt 89,7%).  Trong đó có 12 giáo viên giỏi cấp trường, đạt tỉ lệ 41,37%, 8 giáo viên giỏi cấp huyện, đạt tỷ lệ 26,6%; 6 giáo viên giỏi cấp tỉnh, đạt tỉ lệ 20,69 % .

– Các quyền của giáo viên luôn luôn được đảm bảo theo quy định.

 1. Nhân viên:
Số lượng và trình độ Tổng số Trình độ đào tạo Nữ Dân tộc Chế độ lao động
Trên chuẩn Chuẩn Dưới chuẩn Biên chế Hợp đồng
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ% Số lượng Tỉ lệ%
Tổng 5 1   2       3   4  
Văn
phòng
Kế toán 1 1 1 1
Văn thư 1 1 1 1
Bảo vệ 2 Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ 1 1 1
Thư viện, thiết bị

(chuyên trách)

1 1 1 1

Các nhân viên luôn hoàn thành các nhiệm vụ; được bảo đảm các quyền và chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước về viên chức.